Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PLACÓWKI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA SARS -CoV-2

Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

Przedszkole Samorządowe w Lgocie Wielkiej

Podstawa prawna:

- Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. ( aktualizacja z dnia 04.05.2020 r. , 02.07.2020 r. , 26.08.2020) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- Wytyczne Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej

 

Organizacja opieki:

· W grupie może przebywać maksymalnie do 25 dzieci

· Liczbę dzieci w grupie dostosowujemy do powierzchni sali i aktualnych wytycznych GIS

· Jedna grupa dzieci przebywa, w miarę możliwości, w wyznaczonej i stałej sali.

· Nie będzie łączenia grup, ani przechodzenia dzieci z jednej grupy do drugiej.

· W sporadycznych przypadkach, można przeprowadzić dziecko z jednej grupy do drugiej, należy zadbać wówczas, aby dziecko nie miało bliskiego kontaktu z pozostałymi dziećmi ( zorganizować zabawę dziecku w odległości co najmniej 2 m od innych dzieci).

· Do grupy przyporządkowani zostają, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.

· W wyjątkowych sytuacjach, pomoc nauczyciela z jednej grupy może wykonać czynności pielęgnacyjne przy dziecku z drugiej grupy, z zachowaniem środków bezpieczeństwa ( fartuch ochronny, maseczka, rękawiczki jednorazowe).

· W sali, w której przebywa grupa nie może być przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe ( piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

· W sali na podłodze może leżeć dywan, pod warunkiem, że będzie codziennie, na koniec zajęć czyszczony z użyciem detergentu.

· Rodzice i nauczyciele wyjaśniają dziecku oraz kontrolują, żeby nie zabierało ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

· Nauczyciele przypominają i zwracają uwagę, aby dzieci nie brały zabawek do ust.

· Mycie i dezynfekcja zabawek wykonywana jest na koniec dnia, po skończonych zajęciach, można w ciągu dnia wg potrzeb i możliwości.

· Mycie i dezynfekcja zabawek należy do obowiązków pomocy nauczyciela. Wykonując powyższe czynności pracownicy zabezpieczają się w rękawiczki i maseczki ochronne.

· Wskazane, aby dzieci korzystały z własnych przyborów ( kredki, nożyczki). Jeśli nie, należy po skończonych zajęciach przetrzeć każdą kredkę z osobna, czy nożyczki ściereczką nasączoną płynem dezynfekcyjnym. Nad dezynfekcją przyborów czuwa nauczyciel.

· Rodzice i nauczyciele mają obowiązek przypominać dzieciom o podstawowych zasadach higieny, zwrócić uwagę na niepodawanie ręki na powitanie , unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, właściwe zasłanianie ust i nosa przy kichaniu.

· Co najmniej raz na godzinę należy wietrzyć salę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Jeśli to możliwe, jak najwięcej czasu należy spędzać z dziećmi w ogrodzie przedszkolnym.

· Sprzęt na placu zabaw, należącym do przedszkola, będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany 1x dziennie.

· Piaskownica zostaje wyłączona z użytkowania.

· Nauczyciele organizują pracę tak, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą - np. różne godziny zabawy na dworze.

· W razie konieczności, dzieci z grupy 5-l przebywający na placu zabaw, będą mogły skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola

· Nauczyciele, szczególnie przychodzący z innych placówek zachowują, w miarę możliwości, dystans społeczny do dzieci wynoszący 1,5 m.

· Pracownicy przedszkola powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

· Maseczki powinny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości 1,5 m oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.

· Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

· Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do kosza wyposażonego w worek.

· Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku ( przyłbice) należy dezynfekować, (maseczki)- uprać w temperaturze co najmniej 60°C i wyprasować.

· Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora przedszkola o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i pracowników z zakresie szerzenia się COVID-19. 

· Do obowiązków pracowników obsługi należy sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do przedszkola, używanych w salach, innych pomieszczeniach i bieżące ich uzupełnianie.

· Opiekunowie powinni zachować dystans między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

· Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do i z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

· Rodzice i opiekunowie wchodząc do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji rąk umieszczonym przy wejściu do przedszkola lub stosują rękawiczki ochronne.

· Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (klatka schodowa, korytarz, szatnia) z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi – 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

· Przedszkole na swoim terenie będzie dopilnowywać, w miarę możliwości, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

· Po przebraniu się dziecka w szatni pracownik przedszkola kieruje dziecko na salę, gdzie przekazuje nauczycielowi. Dziecko po wejściu na salę, od razu kieruje się do łazienki, gdzie pod nadzorem nauczyciela dokładnie myje ręce.

· Jeśli dziecko będzie przyprowadzone do przedszkola w czasie, gdy na korytarzu nie ma pracownika przedszkola, rodzic wprowadza dziecko na salę i przekazuje nauczycielowi, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego 1,5 m.

· Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w wyznaczonych godzinach: od 7.00-8.45 do grupy 3-l, od 8.00-8.45 do grupy 4-l, o 8.00 lub od 8.20- 8.45 do grupy 5-l.

· W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Liczba rodziców dzieci odbywających okres adaptacyjny będzie ograniczona do niezbędnego minimum z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

· Odbiór dzieci z przedszkola odbywa się ściśle w godzinach zdeklarowanych przez rodziców.

· Przy odbiorze dziecka od nauczyciela, osoba zgłaszająca się po dziecko nie wchodzi na salę, czeka na dziecko w drzwiach sali. Odbiór dziecka potwierdza podpisem na liście odbioru dzieci znajdującej się przy wejściu na salę. Długopisy, którym rodzice podpisują odbiór dzieci powinny być w miarę możliwości dezynfekowane po każdym użyciu. Nad dezynfekcją długopisu czuwa nauczyciel.

· Do przedszkola może być przyprowadzane wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.

·W przypadku wątpliwości, gdy dziecko ma katar, kicha, kaszle należy dokonać pomiaru temperatury przed wejściem dziecka na salę za pomocą termometru bezdotykowego.

· W celu dokonania pomiaru temperatury ciała dziecka należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów. W przypadku niewyrażenia takiej zgody przedszkole zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia dziecka na zajęcia).

· Jeśli termometr wskaże temp. 37°C, dziecko może być przyjęte do przedszkola, z zastrzeżeniem, że jeśli temperatura dziecka będzie wzrastać i osiągnie 37,8 °C, rodzic zostanie powiadomiony o konieczności odbioru dziecka z przedszkola.

· Rodzic zobowiązuje się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki ( max 30 min.) w razie wystąpienia niepokojących oznak chorobowych u dziecka w czasie pobytu w przedszkolu. 

· Temperatura powyżej 37,5°C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać ( w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury u dziecka po kilku minutach od poprzedniego badania).

· Pracownik przedszkola dokonujący pomiaru ( przy rodzicu), po odczytaniu wartości powyżej 37,5°C samodzielnie wystosowuje d rodzica prośbę o zabranie dziecka i skontaktowanie się z lekarzem.

· Rodzic przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w chwili widocznych oznak choroby u dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do przedszkola. 

· Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

· Nie wolno przyprowadzać dzieci do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

· Rodzice mają obowiązek zapoznania się z zasadami obowiązującymi w przedszkolu w okresie trwania epidemii, co potwierdzają oświadczeniem .

· Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.

· Przebywanie w placówce osób trzecich ograniczamy do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk), tylko osoby zdrowe. Przebywanie osób spoza przedszkola może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze ( korytarz).

· Wychowawcy obowiązani są wpisać do dzienników zajęć numery telefonów do rodziców/opiekunów, w celu szybkiej komunikacji w nagłej potrzebie.

· Przedszkole pozyskuje zgodę rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

· Pomiar temperatury wykonywany jest termometrem bezdotykowym i odnotowywany w Rejestrze pomiaru temperatury.

· Pomiary dzienne temperatury będą przechowywane przez 1 miesiąc.

· Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,8°C, niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola i dzwoni do rodziców/opiekunów, w celu odebrania dziecka z przedszkola.

· W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, należy odizolować je, w wyznaczonym miejscu na sali, z zachowaniem minimum 2 m odległości od innych osób, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

· Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko należy poddać dokładnemu sprzątaniu i dezynfekcji.

· Rodzic ma obowiązek tego samego dnia, w którym dziecko zostało odebrane z przedszkola, w związku z wystąpieniem objawów choroby zakaźnej, powiadomić dyrektora o stanie zdrowia dziecka i działaniach, które podjął w celu ustalenia przyczyny zachorowania.

· Dziecko będzie mogło powrócić do przedszkola w momencie całkowitego ustania objawów chorobowych i uzyskaniu pozytywnej ku temu rekomendacji lekarza. Nie będzie wymagane pisemne zaświadczenie lekarskie, ale rodzic zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, iż taką rekomendację od lekarza otrzymał. 

· Jeśli wystąpi prawdopodobieństwo zakażenia koronawirusem u dziecka, dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną.

· Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i miejscową stacją sanitarno-epidemiologiczną i o podjętych działaniach niezwłocznie informuje rodziców i pracowników przedszkola.

· Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

· Dzieci pod nadzorem nauczyciela będą mogły korzystać z przedszkolnego placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i zmianowości grup.

· Sprzęt na placu przedszkolnym będzie przed użyciem czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

· Nie wolno organizować wyjść poza teren placówki np. spacerów.

· W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

· Na terenie przedszkola dzieci nie noszą maseczek ochronnych.

· Personel placówki nie ma obowiązku noszenia maseczek ochronnych na terenie przedszkola. Jednocześnie ma prawo do zabezpieczenia się środkami ochrony osobistej typu: maseczka, rękawiczki, fartuch, przyłbica znajdujących się na wyposażeniu przedszkola.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 

· Osoby dorosłe wchodząc do przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji rąk umieszczonym przy wejściu do przedszkola ( zgodnie z zamieszczoną informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe) lub stosują rękawiczki ochronne oraz zakrywają nos i usta ( przedszkole zastrzega sobie możliwość kontroli wykonania zaleceń).

· Pracownicy przedszkola regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz dopilnowują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po skończonych zabawach i po powrocie ze świeżego powietrza. Nauczyciele są zobowiązani zorganizować pokaz właściwego mycia rąk.

· Do wycierania rąk używamy wyłącznie ręczników papierowych.

· Podłogi w salach lekcyjnych będą myte detergentem i dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

· Powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie w tym blaty stolików będą dezynfekowane w ciągu dnia wg potrzeb oraz po skończonych zajęciach.

· Codzienne prace porządkowe będą monitorowane przez dyrektora placówki, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

· Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję są zobowiązani ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Do wyżej wymienionych prac pracownicy zakładają wg potrzeb: fartuchy ochronne, przyłbice, maseczki zakrywające nos i usta, rękawiczki ochronne.

· Zabiegi higieniczne przy dziecku należy wykonywać w rękawiczkach jednorazowego użytku, w maseczce na usta i nos, ewentualnie fartuchu z długim rękawem – adekwatnie do sytuacji ( dotyczy nauczycieli i pomocy nauczyciela).

· Stosować zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk ( zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych).

· Zaleca się bieżącą dezynfekcję toalet ( w miarę możliwości po każdorazowym użyciu).

 

Gastronomia

· Firma cateringowa dostarcza przygotowane posiłki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

· Od dostawcy cateringu wymagamy jednorazowych pojemników i sztućców. Zobowiązujemy pracownika cateringu do dezynfekcji powierzchni blatów w kuchni. Pracownik cateringu musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej ( środki ochrony zapewnia właściciel cateringu).

· Wykorzystane pojemniki zwracane są firmie cateringowej tego samego dnia wraz z resztkami.

· Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłków.

· Posiłki wydaje pracownik obsługi.

· Kubki do picia należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 60°C. W razie potrzeby używamy kubków jednorazowego użytku.

· Przy wydawaniu posiłków osoby dorosłe stosują rękawiczki jednorazowego użytku.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

· Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby , bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

· Nie angażujemy w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

· W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu, powiadomić dyrektora przedszkola i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

· W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik niezwłocznie zostaje odsunięty od pracy i odizolowany w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekcyjny ( magazyn środków chemicznych ). Wstrzymujemy przyjmowanie kolejnych grup dzieci , powiadamiamy miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną, organ prowadzący i stosujemy się do wydawanych instrukcji i poleceń.

· Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

· Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( klamki, poręcze, uchwyty itp.).

· Numery telefonów: do organu prowadzącego przedszkole, kuratorium oświaty, miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, do szpitala w Radomsku na oddział zakaźny oraz na pogotowie znajdują się w gabinecie dyrektora oraz w korytarzu na tablicy ogłoszeń.

· Należy ustalić listę osób przebywających w przedszkolu w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

· O zaistniałym przypadku, należy powiadomić wszystkich pracowników i rodziców.

· Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

· Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 

Zobowiązuję wszystkich Pracowników Przedszkola oraz Rodziców do zapoznania się z powyższą procedurą i do jej stosowana.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

Lgota Wielka, dn. 26.05.2020 r. w Lgocie Wielkiej

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny