Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASADY POWROTU DZIECI DO PRZEDSZKOLA-COVID-19

Zasady powrotu dzieci do przedszkola – COVID -19

 

1. W przedszkolu obowiązują procedury działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa , nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić stosowną deklarację.

2. Z przedszkola w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

3. Pierwszeństwo przyjęcia dziecka do przedszkola , w sytuacji obojga pracujących rodziców, posiadają pracownicy systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownicy handlu, pracownicy naszego przedszkola i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Należy zgłosić chęć korzystania z opieki przedszkolnej, w tygodniu poprzedzającym przyjście dziecka do przedszkola ( SMS na nr: 601 742 180 ) Rodzice otrzymają w odpowiedzi informację o możliwości przyjęcia dziecka. W dniu, w którym dziecko rozpocznie uczęszczanie, rodzic przynosi do przedszkola podpisaną deklarację powrotu dziecka do przedszkola w okresie trwania pandemii korona wirusa. Deklaracja do pobrania ze strony internetowej przedszkola: www.lgotawielka.przedszkolna.net

5. Zgodnie z wytycznymi GIS do przedszkola przyprowadzać można tylko dziecko zdrowe, bez kataru, kaszlu, temperatury i innych dających się zauważyć objawów chorobowych. Odpowiedzialność spoczywa na rodzicach.

6. Przy wejściu do przedszkola dziecko będzie miało mierzoną temperaturę przez personel placówki. Temperatura powyżej 37,0 °C jest równoznaczna z odmową przyjęcia dziecka do przedszkola, gdyż istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci ( w sytuacjach niejasnych dopuszcza się możliwość powtórnego pomiaru temperatury) Pomiary dzienne temperatury będą zapisywane i przechowywane przez 1 miesiąc. Pracownik przedszkola dokonujący pomiaru ( przy rodzicu), po odczytaniu wartości powyżej 37,0°C samodzielnie wystosowuje do rodzica prośbę o zabranie dziecka i skontaktowanie się z lekarzem. Dziecko będzie mogło powrócić do przedszkola, w momencie całkowitego ustania objawów chorobowych i uzyskania pozytywnej ku temu rekomendacji lekarza. Nie będą wymagane pisemne zaświadczenia lekarskie, ale rodzic zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, iż taką rekomendację od lekarza otrzymał.

7. Do przedszkola nie można przyprowadzić także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

8. Rodzic powinien wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

9. Po zmierzeniu temperatury przy drzwiach wejściowych opiekę nad dzieckiem przejmuje pomoc nauczyciela ( rodzic nie wchodzi do przedszkola).

10. Rodzic o swoim przyjściu informuje dzwonkiem do drzwi.

11. Personel pomaga dziecku rozebrać się i wprowadza do sali, dziecko myje ręce wodą z mydłem przed wejściem w kontakt z pozostałymi dziećmi.

12. Podczas odbioru dziecka, rodzic informuje o swoim przybyciu dzwonkiem i czeka, aż pracownik przedszkola ubierze dziecko i przyprowadzi do drzwi wejściowych. W przypadku odbioru dziecka z terenu ogrodu przedszkolnego, zachowujemy odstęp min. 2 metry.

13. Po odebraniu dziecka z przedszkola, rodzice wraz z dzieckiem nie pozostają na placu zabaw, opuszczają teren, nie korzystają ze sprzętu znajdującego się na terenie.

14. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka będzie możliwość wejścia rodzica ( w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk ) na wyznaczony teren przedszkola. Rozmowa z nauczycielem, w ważnych sprawach dotyczących dziecka, odbywać się może poprzez kontakt telefoniczny, w wyjątkowych sytuacjach poprzez kontakt osobistym, w reżimie sanitarnym, przy wejściu do przedszkola.

15. Z sal przedszkolnych usunięte zostały zabawki pluszowe oraz dywany. Pozostałe zabawki oraz powierzchnie dotykowe i płaskie będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi.

16. Sale będą wietrzone minimum 1 raz na godzinę.

17. Dzieci będą korzystały z ogrodu przedszkolnego oraz zdezynfekowanego sprzętu, z zachowaniem zasady odrębności grup. Nie będą organizowane wyjścia poza teren przedszkola, ani zajęcia, czy atrakcje z udziałem osób z zewnątrz.

18. Dzieci będą miały przygotowane przez nauczycieli indywidualne zestawy do zajęć plastycznych zawierające: kolorowe kredki, pędzelek, klej, nożyczki.

19. Rodzice dziecku powinni regularnie przypominać o podstawowych zasadach higieny z podkreśleniem, iż powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie i odpowiednio zasłaniać twarz podczas kichania.

20. W przypadku wystąpienia u dziecka, podczas pobytu w przedszkolu, objawów chorobowych ( temperatura, kaszel, reakcje bólowe) sugerujących zakażenie korona wirusem, niezwłocznie odsuwamy dziecko od zajęć oraz:

- powiadamiamy rodziców w celu odebrania dziecka z przedszkola

- dziecko oczekuje na rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest odizolowane od innych osób

- z dzieckiem oczekuje nauczyciel/pomoc nauczyciela do przyjazdu rodziców

- powiadamiamy właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosujemy się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń

21. Przedszkole nie gwarantuje obiadu dostarczanego przez catering.

22. Mimo wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ostrożności, na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.

23. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu , przedszkole poddane zostanie zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej.

24. Wszelkie informacje dotyczące nagłej nieobecności dziecka w przedszkolu prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr: 601 742 180.

 

 

 

Załącznik: deklaracja rodzica dotycząca powrotu dzieci do przedszkola

 

Deklaracja powrotu dziecka do przedszkola

(w okresie trwania pandemii koronawirusa)

 

Deklaruję chęć powrotu mojego dziecka …………………………………………………………… do przedszkola, jeszcze w tym roku szkolnym 2019/20

…………………………………………..

( Podpis rodzica)

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zasadami powrotu dziecka do przedszkola.

…………………………………………

( Podpis rodzica)

 

Jestem świadomy/ma, że mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, istnieje ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem.

…………………………………………..

( Podpis rodzica)

 

Wyrażam zgodę na pomiar ( termometrem bezdotykowym) temperatury u dziecka przez personel przedszkola.

 

 

Lgota Wielka, dn. ……………………………… …………………………………………………

( Podpis rodzica )

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny