Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacja w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, że od 11.02 - 12.03. 2021 r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Właściwy wniosek będzie do pobrania od 8 lutego ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce. Wniosek składa się do dyrektora przedszkola lub do osoby upoważnionej do odbioru wniosków.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o jednolite kryteria naboru określone w art. 131 ust. 2  ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Uchwałę nr XXXII/182/2017 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 3 lipca 2017 r.

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, na wolne miejsca w przedszkolu.

 3. Terminy przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole.

 4. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 5. Deklaracja jest składana w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia rekrutacji.

 6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica.

 7. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola może być złożony do nie więcej niż 3 wybranych przedszkoli.

 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do dyrektora przedszkola lub osoby upoważnionej do odboru wniosków.

 9. Wniosek zawiera:

 1. Imię, nazwisko, datę urodzenia, nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL – serię i nr paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydatów;

 3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;

 4. Adres poczty elektronicznej, numery telefonów rodziców kandydata;

 1. Do wniosku dołącza się:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący przedszkole

 2. Dokumenty dołączane do wniosku mogą być składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata.

 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających oświadczenie w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

 5. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Lgota Wielka ( bez względu na miejsce zameldowania).

 6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Lgota Wielka na I etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 7. Wielodzietność rodziny

 8. Niepełnosprawność kandydata;

 9. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 10. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 11. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 12. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

 13. Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 1. Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacji lub jeśli po zakończeniu I etapu rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na II etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole.

 1. Dziecko rodziców, którzy pracują/studiują w systemie dziennym – 10 pkt.;

 2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do Przedszkola w Lgocie Wielkiej w roku, na który jest przeprowadzana rekrutacja – 5 pkt.;

 3. Zadeklarowane przez rodziców dziecka korzystanie przez niego z oferty przedszkola powyżej 7 godz. dziennie – 5 pkt.;

 4. Zadeklarowanie przez rodziców dziecka korzystanie przez niego z oferty przedszkola do 7 godz. dziennie – 1 pkt.

 1. Na II etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku % do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

 2. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa rozumie się dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 3. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 4. Kandydaci zamieszkujący poza obszarem gminy Lgota Wielka mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania na II etapie rekrutacji przedszkole ma jeszcze wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne biorąc pod uwagę I i II etap rekrutacji.

 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 6. Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z Harmonogramem rekrutacji opracowanym przez dyrektora przedszkola.

 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.

 8. W terminie 7 dni od podania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

 9. Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 10. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na I i II etapie rekrutacji przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 12. Postępowanie uzupełniające odbywa się w ostatnim tygodniu sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 13. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

 14. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacji pracy przedszkola, powodujące skutki finansowe dyrektor może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego przedszkole ( Gminy Lgota Wielka ).


 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka

Utworzono dnia 23.03.2021, 16:03

Harmonogram rekrutacji

Utworzono dnia 05.02.2021, 08:55

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Utworzono dnia 05.02.2021, 08:55

Oświadczenie o wielodzietności

Utworzono dnia 05.02.2021, 08:55

Oświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata

Utworzono dnia 05.02.2021, 08:55

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Utworzono dnia 03.02.2021, 14:53

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny